Om hållbarhet

Vårt syfte är att vår verksamhet i sin helhet ska vara ansvarsfullt och följa principerna för hållbar utveckling. Den hållbara utvecklingen har tre lika värda dimensioner: den miljömässiga, den sociala och den ekonomiska.

Fiskodling regleras och övervakas numera mycket omfattande både på Finlands fastland, på Åland och i Sverige. I de olika delområdena av vår verksamhet följer vi lagen och myndighetsbestämmelserna. Branschen är fortfarande tämligen ung i kommersiell skala och som företagsverksamhet. Man har gjort betydande förbättringar och utvecklingssteg särskilt under de senaste 10-15 åren. Miljöskydd, andra intressen och användningsformer samt en hållbar användning av resurserna beaktas noga. Verksamhetens miljöpåverkningar har minskat betydligt.

Fiskodling kräver tillstånd och förutsätter en noga och grundlig tillståndsprocess som utgår från olika lagstiftningar och myndighetsbeslut. Verksamhetsutövaren ska utarbeta en detaljerad miljökonsekvensbedömning med uppgifter om verksamhetens tekniska lösningar, dimensionering och läge samt den uppskattade påverkan på miljön och andra intressen och parter. På så sätt strävar man efter att säkerställa att miljöskyddet och eventuella andra instanser och intressen beaktas tillräckligt bra och på ett ändamålsenligt sätt. Tillsynsmyndigheten kontrollerar regelbundet att verksamheten sker enligt alla tillståndsvillkoren och lagstiftningen. Vår verksamhet dokumenteras i ett mycket omfattande egentillsynsprogram, i vilket ingår provtagningar, mätningar och analyser. Den obligatoriska kontrollen utförs av en utomstående sakkunniginstans enligt en plan som godkänts av myndigheterna, för att man ska kunna veta om och hur vår verksamhet påverkar miljön.