Miljöpraxis

I vårt företag är utgångspunkten för alla verksamhetens delområden att man tar hand om miljön. Det är grunden för alla strategiska beslut om planeringen och utvecklingen av verksamheten på såväl kort som lång sikt. Detta gäller också alla vardagliga arbetsrutiner i odlingsanläggningar och i den fortsatta behandlingen av fiskarna. Miljöfrågorna beaktas även i alla samarbetsavtal om anskaffningar och inköp samt underhålls- och reparationsarbeten.

Odlingsverksamheten baserar sig på val av en god odlingsplats och rätt dimensionering av odlingen i förhållande till vattenområdets bärkraft och tålighet. Det är också viktigt att välja foder av god kvalitet och använda det rätt samt att ha en effektiv, välkontrollerad matningsteknik. Fodrets råmaterial ska vara av god kvalitet med optimal smältbarhet och dess spårbarhet ska ha säkerställts. Alla dessa delområden förutsätter en erfaren och yrkeskunnig personal.

Vi strävar efter att placera alla våra odlingsanläggningar i vattenområden med en bra vattenkvalitet och vattenomsättning. Odlingsområdena ska ha så litet annan användning som möjligt så att man kan undvika intressekonflikter med andra användare och aktörer. På så sätt kan vi också minska de eventuella miljöpåverkningarna och garantera bra odlingsförhållanden för fiskarna och ett bra resultat. Detta syns direkt i vårt företags ekonomiska resultat.

Vår verksamhet grundar sig på myndighetstillstånd som beviljas utgående från den gällande miljö- och fiskerinäringslagstiftningen. Tillståndsprocessen är tämligen lång och grundlig. Den kräver av oss goda kunskaper och erfarenheter samt omfattande miljöutredningar innan verksamheten börjar och medan den pågår. Odlingstillstånden är oftast för viss tid och förnyas efter cirka tio år. Vissa odlingstillstånd gäller tills vidare. Alla tillstånd innehåller detaljerade tillståndsvillkor om verksamhetens omfattning, läge, tekniska lösningar, foder och matning, hantering av döda fiskar och annat avfall samt egentillsyn och obligatorisk kontroll.