Ympäristökäytäntö

Yrityksessämme ympäristöstä huolehtiminen on toiminnan kaikkien osa-alueiden peruslähtökohtana. Siihen perustuu kaikki strategiset päätökset niin lyhyen kuin pitkän tähtäimen toiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä. Tämä koskee myös kaikkia jokapäiväisiä työrutiineja kasvatuslaitoksilla ja kalojen jatkokäsittelyssä. Ympäristöasiat otetaan myös huomioon kaikissa hankintoihin ja ostoihin sekä huolto- ja korjaustöihin liittyvissä yhteistyösopimuksissa.

Kasvatustoiminta perustuu hyvän kasvatuspaikan valintaan ja oikein mitoitettuun kasvatusmäärään suhteessa vesialueen kanto- ja sietokykyyn. Tärkeää on myös hyvälaatuisen rehun valinta ja oikeaoppinen käyttö sekä tehokas, hyvin hallittu ruokintatekniikka. Rehussa tulee olla hyvälaatuiset raaka-aineet, joiden sulavuus on optimaalinen ja joiden jäljitettävyys on varmistettu. Nämä kaikki osa-alueet edellyttävät kokenutta ja ammattitaitoista henkilökuntaa.

Pyrimme sijoittamaan kaikki kasvatuslaitoksemme vesialueisiin, joissa on hyvä veden laatu ja vaihtuvuus. Kasvatusalueiden tulee olla mahdollisimman vähäisessä muussa käytössä, jotta voidaan välttää eturistiriitoja muiden käyttäjien ja tahojen kanssa. Tällä tavalla voimme myös vähentää mahdollisia ympäristövaikutuksia sekä varmistaa hyvät kasvatusolosuhteet kaloille ja hyvä kasvatustulos.

Toimintamme perustuu viranomaislupiin, jotka myönnetään voimassa olevan ympäristö- ja kalatalouslainsäädännön pohjalta. Lupaprosessi on varsin pitkä ja perusteellinen. Tämä vaatii meiltä vankkaa tieto- ja kokemuspohjaa sekä laajoja ympäristöselvityksiä ennen toiminnan aloittamista ja toiminnan aikana. Kasvatusluvat ovat useimmiten määräaikaisia ja uusitaan noin 10 vuoden välein. Jotkut kasvatusluvat ovat voimassa toistaiseksi. Kaikki luvat sisältävät yksityiskohtaisia lupaehtoja toiminnan laajudesta, sijainnista, teknisistä ratkaisuista, rehusta ja ruokinnasta, kuolleiden kalojen ja muiden jätteiden käsittelystä sekä omavalvonnasta ja velvoitetarkkailusta.