Omavalvontaohjelma

Voimassa olevien lupaehtojen mukaan kaikilla kasvatusyksiköillä pitää olla valvontaviranomaisten hyväksymä omavalvontaohjelma.

Omavalvontaan kuuluu kaksi erillistä osa-aluetta

1. Sisäinen toiminnanseuranta ja kirjanpito, johon kuuluvat kaikki oleelliset tapahtumat ja päivittäiset hoitorutiinit koskien kalamääriä, kuljetuksia laitokselle ja laitoksesta pois, ruokintaa, kuolleisuutta jne. Kaikki tapahtumat kirjataan laitospäiväkirjaan sekä yhteiseen tietokantaohjelmaan, joka toimii yrityksemme tuotannonsuunnittelun ja -seurannan keskeisenä työkaluna. Kalojen terveyden ja hyvinvoinnin seuranta on tärkeä osa sekä eläinsuojelun että yritystalouden näkökulmasta katsottuna. Terve kala hyödyntää syötetyn rehun optimaalisesti, jolloin ne kasvavat hyvin ja antavat hyvän tuotantotuloksen.

2. Vesistöalueen/ympäristön velvoitetarkkailu. Ohjelman tavoite on selvittää toimintamme mahdolliset vaikutukset ympäristöön ja sitä kautta muiden tahojen toimintaan ja etuihin. Näytteenotto ja näytteiden analyysit on ulkoistettu asianomaisten viranomaisten hyväksymille alan ammattilaisille. Tuloksista julkaistaan vuosiraportti, joka lähetetään viranomaisille ja pyynnöstä muille asianomaisille. Omavalvontaohjelmien sisältö ja laajuus vaihtelevat, mutta siihen kuuluu yleensä vesikemia, kasviplankton, sedimentti ja pohjaeläimet. Yleensä laitokset kuuluvat alueella toimivien veisistöä kuormittavien tahojen yhteistarkkailuohjelmien piiriin. Tämä on kustannustehokas tapa selvittää vesistöjen ekologinen tila sekä seurata sen kehitystä ja siinä tapahtuvia mahdollisia muutoksia.

Valvontaviranomainen suorittaa tarkastuksia ja tekee vuosittain valvonta-/tarkastuskäyntejä laitoksilla. Laitospäiväkirjat ja muu dokumentaatio tarkastetaan, jotta voidaan varmistaa että noudatamme toiminnassa kaikkia annettuja lupaehtoja, voimassa olevaa lainsäädäntöä ja muita viranomaismääräyksiä. Tämä on meille erittäin tärkeää yrityksen imagon, avoimuuden ja läpinäkyvyyden varmistamiseksi. Yhteiskunnan yleinen hyväksyntä on tärkeää sekä yrityksellemme, että alalle kokonaisuudessaan. Vain tältä pohjalta ala ja yritys voi kehittää ja laajentaa toimintaansa.