Egentillsynsprogram

Enligt de gällande tillståndsvillkoren ska alla odlingsenheter ha ett egentillsynsprogram som har godkänts av tillsynsmyndigheterna.

Egentillsynen har två separata delområden

1. Intern tillsyn av verksamheten och bokföring där man antecknar alla väsentliga händelser och dagliga skötselrutiner angående fiskmängder, transporter till och från anläggningen, matning, dödlighet och så vidare. Alla händelserna antecknas i anläggningens dagbok samt i det gemensamma databasprogrammet som tjänar som vårt företags centrala verktyg för produktionsplanering och -uppföljning. Att följa upp fiskarnas hälsa och välbefinnande är viktigt ur både djurskyddets och företagsekonomins synvinkel. En frisk fisk utnyttjar sitt foder på ett optimalt sätt, växer bra och ger ett gott produktionsresultat.

2. Obligatorisk kontroll av vattenområdet/miljön. Programmets mål är att utreda de påverkningar vår verksamhet eventuellt har på miljön och därigenom på andra aktörers verksamhet och intressen. Provtagning och analys av proven har lagts ut till professionella inom branschen som godkänts av de behöriga myndigheterna. Resultaten publiceras i en årlig rapport, som skickas till myndigheterna och på begäran till andra parter. Innehållet i och omfattningen av egentillsynsprogrammet varierar, men till det hör vanligtvis vattenkemi, växtplankton, sediment och bottendjur. Anläggningarna omfattas vanligtvis av ett gemensamt tillsynsprogram för de aktörer i området som har verksamhet som belastar vattendraget. Detta är ett kostnadseffektivt sätt att utreda vattendragens ekologiska tillstånd och följa dess utveckling och eventuella ändringar i det.

Tillsynsmyndigheten utför kontroller och gör årligen tillsyns-/kontrollbesök i anläggningarna. Anläggningarnas dagböcker och annan dokumentation kontrolleras så att man kan säkerställa att vi i vår verksamhet följer alla tillståndsvillkoren, den gällande lagstiftningen och andra myndighetsbestämmelser. Detta är mycket viktigt för oss för att trygga företagets image, öppenhet och transparens. Samhällets allmänna godkännande är viktigt både för vårt företag och för branschen i sin helhet. Det är grunden på vilken branschen och företaget utvecklar och utvidgar sin verksamhet.