Fiskhälsa och djurskydd

Djurskyddet och fiskarnas välbefinnande är viktiga för oss. Vår personal observerar fortlöpande fiskarnas hälsotillstånd. Fiskarna ska hållas friska. Sjuka fiskar äter inte och växer inte ordentligt. Döda fiskar förorsakar miljöpåverkningar och luktolägenheter. Det är också i vårt intresse att ta hand om fiskarna så bra som möjligt och på så sättt undvika extra arbete och kostnader.

Fungerande och effektiv förebyggning är utgångspunkten för verksamheten. Alla fiskar som odlas i brackvatten i Östersjön har vaccinerats mot de vanligaste fisksjukdomarna.

Djurskyddsfrågorna regleras noga i lagstiftningen på Finlands fastland, på Åland och i Sverige. Djur- och miljöskyddet är en absolut förutsättning för att kunna driva en långvarig och hållbar verksamhet.

Det är mycket sällsynt att fiskarna behandlas med antibiotika eller andra läkemedel. Det förutsätter en veterinärs godkännande och anvisningar, en läkemedelsordination samt att vi skickar fiskar till ett laboratorium för att utreda sjukdomen. Det är förbjudet att använda antibiotika i förebyggande syfte.
Huvudansvaret för fiskhälsofrågorna i Sverige ligger hos Jordbruksverket. På Åland sköts ärendena av Ålands landskapsregering och Ålands Miljö- och Hälsoskyddsmyndighet (ÅMHM) samt delvis Evira i Finland.

Fiskarnas sjukdomssituation i Finland och Sverige är allmänt sett bland de bästa i hela Europa.

Båda våra odlade arter, regnbågslax och havsöring, är stimfiskar som både i naturen och i odlingskassar trivs i stora stim. Fisktätheten i anläggningarna som kilogram per kubikmeter är nu betydligt mindre än när branschen var ny. Vi strävar efter att hålla den maximala fiskmängden nära 20 kilogram per kubikmeter. Då har fiskarna tillräckligt med utrymme för att simma och de håller sig i bra kondition. Fodret är näringsrikt och energirikt. Det innehåller alla näringsämnen som fiskarna behöver för att upprätthålla sina funktioner och nå en god tillväxt. I den dagliga skötseln strävar vi efter att undvika alla möjliga stressfaktorer. Vårt syfte är att uppfylla alla etiska och djurskyddsmässiga förväntningar och krav, vilka både samhället och all närings- och företagsverksamhet uppskattar allt mer.