Fiskfoder

Fiskfodret är den viktigaste delfaktorn i vår verksamhet. Fodret bildar den klart största utgiftsposten i verksamheten. Det är en avgörande faktor för fiskarnas hälsa och välbefinnande samt för verksamhetens miljöbelastning och dess miljöpåverkningar.

I vår produktion använder vi endast industriellt producerat torrfoder med ett högt energiinnehåll. Fodret övervakas och dess kvalitet, råmaterial och näringsinnehåll undersöks noga. Fodrens sammansättning baserar sig på foderindustrins långvariga och pågående undersöknings-, utvecklings- och testverksamhet. Syftet är att optimera fodrens produktivitet och smältbarhet och samtidigt trygga fiskarnas välbefinnande och näringsbehov. Fodret får inte innehålla några ämnen som är främmande för människan eller naturen, och det innehåller endast biologiskt nedbrytbara råmaterial.

Utvecklingsarbetet har lett till att foderkonsumtionen per producerat kilogram fisk har minskat betydligt. Förr var den ungefär 2,5 kilogram och nu ungefär 1,2 kilogram. Samtidigt minskas de näringsämnen som fiskarna inte kan utnyttja för sin tillväxt och som hamnar i vattendraget, där de kan ha skadliga miljöpåverkningar. Den relativa belastningen, näringsutsläppen per producerat kilogram fisk, är numera bara hälften av vad den var för 10-15 år sedan. Detta beror på ökade kunskaper och information, forskning och teknikens utveckling. Detta är till förmån för både oss och miljön. Jämförelsevis kan man konstatera att ett kilogram nötkött kräver nästan tio kilogram foder. De motsvarande siffrorna för svin och broiler är lite mindre, men ändå långt ifrån de man når med fisk. Fiskodling är således ekologiskt det klart effektivaste sättet att producera djurprotein och hälsosamma, smakliga baslivsmedel.

Fiskfoder innehåller traditionellt huvudsakligen fiskmjöl och fiskolja, som är naturlig föda för fiskar. Fiskodling påstås ofta leda till överfiske av fiskstammarna i världens hav och konsumera mer fiskresurser än den producerar. Fiskmjöl och fiskolja är begränsade resurser, och efterfrågan på dem ökar hela tiden. Detta har lett till att fiskodlingsbranschen tvingats söka nya alternativa råmaterial för fodertillverkningen. Det har också lett till att Fi:Fo-förhållandet (Fish In:Fish Out) nu är nästan 1:1 – det vill säga att näringen producerar lika mycket värdefull matfisk som den konsumerar foderfisk till fodertillverkning. Verksamheten är således på en hållbar nivå.

Fodertillverkarna garanterar också en fullständig spårbarhet för alla råmaterialen och kan därför bevisa att de uppfyller kraven för hållbar utveckling och att de fiskar de använder kommer från trygga fiskstammar.

Eftersom fiskfodret undersöks och övervakas noga, kan vi garantera att våra produkter är rena och inte innehåller några ämnen som är främmande för människan eller miljön, giftiga eller farliga. Odlad fisk har i många vetenskapliga undersökningar konstaterats vara en lätt och hälsosam mat som innehåller rikligt med vitaminer, mineraler och hälsosamma omega-3-fettsyror.